Miljö

Vår miljöpolicy är att vi genom ständiga förbättringar ska förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från produktion, produkter, förpackningar, transporter och från verksamhet i övrigt. Vi skall sträva efter att överträffa lagar och förordningar. Det skall ske genom att vi:

• integrerar miljöarbetet i vår långsiktiga planering.
• informerar, utbildar och engagerar personalen i miljöfrågor.
• arbetar för ökad driftsäkerhet i produktionen.
• ställer krav på våra leverantörer att deras varor är acceptabla ur miljösynpunkt.
• prioriterar leverantörer som lever upp till vår miljöpolicy.
• strävar efter bästa miljöval och marknadsför så miljöanpassade varor som möjligt utifrån de krav våra kunder ställer.
• arbetar för ökad återanvändning och återvinning av material och utrustning.
• arbetar för att transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt